Hakkımızda
Ülkemizin son yıllarda artan sosyo-ekonomik gücüne ve refah seviyesine, bölgemizdeki ülkelerin yaşadığı çatışma ortamı ve istikrarsızlıkları eklenince, Türkiye coğrafi olarak kilit ülke konumuna gelmiştir. Göç hareketlerinden etkilenen ana aktörlerden biri olan ülkemiz, hem insan hakları standartları yüksek Avrupa ülkelerine geçiş konumunda geçmişte olduğu gibi önemli bir yer tutarken, hem de yaşadığı demokratik dönüşüm ve güçlü ekonomisiyle düzenli ve düzensiz göç hareketleri için direkt olarak bir çekim merkezi haline gelmiştir. 
 
İlimizin  deniz ve termal turizmi başta olmak üzere turizm potansiyelinin hayli yüksek oluşu, Coğrafi olarak İsanbul, Kocaeli ve Bursa gibi gelişmiş merkezlere yakınlığı ve kamu veya özel hizmetelere erişimin rahatlığı gibi faktörler nedeniyle Yalova çekim merkezi haline gelmiş  ve  ilimize çeşitli amaçlarla gelen yabancıların sayılarında, son yıllarda dikkate değer bir artış yaşanmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürğünün Taşra teşkilatlarının işlemlerini devraldığı 18 Mayıs 2015 tarihinden bu yana aylık ortalama iki yüzen  fazla yabancıya hizmet verilmekte olup bunların kahir ekseriyeti şehrimizde yerleşik olarak hayatlarını devam ettirmek amacını taşımaktadır.Öyle ki; ülkemizde son yıllarda yabancılara yönelik  taşınmaz satımında İlimiz ilk sıralarda yer almaktadır.
 
11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, etkin bir iltica ve göç yönetimini sağlam bir yasal zemine oturtarak göçmenlerin ve uluslararası koruma arayanların haklarının teminatı için önemli bir adım olmuştur. Bu kanunla ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 81 İlde, 148 İlçede ve yurtdışında teşkilatlanmayı hedeflemiştir. 18.05.2015 tarihi itibariyle de İl Müdürlüğümüz iş ve işlemleri devralmış, nitelikli personeliyle ve sağlam bir alt yapıyla donanmış, “insan odaklı” bir şekilde hizmet ve faaliyetlerine devam etmektedir.


İl Müdürlüğü, yabancıların Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalışları, Türkiye'den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri Genel Müdürlüğün amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak düzenli, insan odaklı, uyumlu, hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütmek üzere faaliyetlerini sürdürecektir.

Kayıt: 31.7.2015
Güncelleme:13.12.2015
Paylaş
WS05